Duramother AB

Neuropsykiatri med empati och kulturell kompetens

Socialpsykiatri (jour/familjehem, HVB samt neuropsykiatriska utredningar) med empati- och kulturkompetens

Välkommen till Duramother

Vi gör skillnad

Vi riktar oss till barn och unga med särskilda behov av stöd, skydd eller psykiskt hälsofrämjande insatser. Barnets behov och önskemål är en självklar utgångspunkt hos oss. Behoven uppstår ofta utifrån en kombinerad problematik av sociala problem, skolfrånvaro, svaga skolresultat och psykiatriska diagnoser. Vi har som mål att erbjuda en vårdkedja som består av relevanta insatser för vår målgrupp.

Våra insatser

Vi riktar oss till barn och unga med särskilda behov av stöd, skydd eller psykiskt hälsofrämjande insatser.

Jourhem

Vi erbjuder konsulentstödda jourhem samt även förstärkt stöd i form av stöd- och behandlingsinsatser.

Läs mer

Familjehem

Vi lägger stor vikt vid matchning, utbildning och handledning av våra familjehem.

Läs mer

Behandlingshem (HVB)

HVB ger stöd och behandling till barn och unga med neuropsykiatrisk problematik.

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättig­heter

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen. Det är vårt upp­drag att hjälpa de an­slutna länderna att hålla vad de lovat.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Kräv att politikerna prioriterar barns rättigheter i praktiken.